Een inleiding tot het begrijpen van klimaatverandering, de oorzaken en gevolgen ervan

Discussies over klimaatverandering bestaan ​​al heel lang. Ik wed dat er niet één persoon is die er nog nooit van heeft gehoord. Maar wie weet eigenlijk wat het is? Wat zijn de drijvende krachten? De gevolgen? De voorzorgsmaatregelen? Het is een prominent en uiterst gevaarlijk onderwerp, en het is absoluut onvermijdelijk om erover te praten. Ik hoop dat dit artikel kan dienen als een beginnende introductie.

Terminologie

Laten we eerst onze terminologie ophelderen. Het weer is niet het equivalent van het klimaat. Als we het over het weer hebben, bedoelen we de effecten die we kunnen voelen (afhankelijk van onze locatie). Die kunnen eruitzien als regen, zonneschijn of kou. In Duitsland kan het bijvoorbeeld koud en regenachtig zijn, terwijl het in Australië warm en zonnig kan zijn.

De term klimaat verwijst daarentegen naar het gebruikelijke, gemiddelde weer van een bepaalde plaats. Als we aan Antarctica denken, denken we aan een erg koud en oncomfortabel klimaat, en het tegenovergestelde als we aan Griekenland denken. Maar dat betekent niet dat de weer is altijd koud en ongemakkelijk of lekker warm.

„Het weer kan in een paar uur omslaan. Het duurt honderden of zelfs miljoenen jaren om het klimaat te veranderen.“ – NASA

Klimaatverandering

Concluderend klimaatverandering is een verandering in het normale weer van één plaats. Dit hoeft geen verandering naar het tegenovergestelde te impliceren. Het weer op een plaats, laten we zeggen Mexico, waar het zonnig en warm is, verandert en het is plechtig koud en bewolkt.

Klimaatverandering kan een verandering zijn in de hoeveelheid regen die een plaats gewoonlijk krijgt in een maand, een seizoen of een jaar. Het kan een verandering in gemiddelden, variabiliteit of extremen zijn.

Drijvende krachten

Het weer en het klimaat kunnen door verschillende factoren veranderen. Deze omvatten natuurlijke processen, zoals vulkanische activiteiten of de straling van de zon, of menselijke invloeden zoals veranderingen in landgebruik.

Broeikaseffect

Grafische uitleg van het broeikaseffect
Credits: Efbrazil / Wikipedia

Ik denk dat we allemaal hebben gehoord van de broeikaseffect, maar wie werkelijk weet waar het over gaat? Om het makkelijker te maken, kun je het beste een visueel beeld schetsen. Sommige gassen die in de atmosfeer worden uitgestoten, werken als het glas van een broeikas. Ze vangen zonlicht en warmte op en voorkomen tegelijkertijd dat het weer de ruimte ingaat. Ze veroorzaken een opwarming van de aarde – opwarming van de aarde.

De meeste van deze broeikasgassen bestaan ​​van nature, maar dat betekent niet dat ze onschadelijk zijn. Hoewel ze zouden bestaan ​​zonder menselijke tussenkomst, verhoogt onze activiteit de concentratie. Hogere concentraties staan ​​gelijk aan grotere schade. Deze gassen omvatten kooldioxide, methaan, lachgas en gefluoreerde gassen.

Er zijn veel verschillen tussen deze gassen en ik ga me alleen concentreren op de algemene en meest opvallende. De hoeveelheid atmosferische CO2 die wordt geproduceerd door menselijke activiteiten zoals het verbranden van fossiele brandstoffen is de grootste aanjager van de opwarming van de aarde. Zodra olie, gas en steenkool zijn verbrand, combineren ze met zuurstof en vormen ze CO2 dat vervolgens naar de atmosfeer stijgt. Ten opzichte van het pre-industriële niveau is de CO2-concentratie gestegen tot 48%.

Hoewel methaan veel krachtiger is, is de uitstoot kleiner. Bovendien heeft het een kortere atmosferische levensduur, waardoor het sneller kapot gaat.

Aërosol

Gassen afkomstig van fabrieken die luchtvervuiling veroorzaken
Credits: Chris Leboutillier / Unsplash

Het effect van aërosolen kan ook worden genoemd: globaal dimmen. Luchtvervuiling, als gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen en economische activiteit, vermindert de hoeveelheid licht, energie en warmte van de zon. Spuitbussen hebben een indirecte invloed op de straling begroting van onze planeet. Sommigen van hen fungeren als condensatiekernen van wolken, wat ertoe leidt dat ze meer en kleinere wolkendruppels hebben. Die weerkaatsen de straling van zonlicht beter.

"Oh, dus als ze zonlicht en warmte weerkaatsen, zouden ze dan niet helpen de opwarming van de aarde te verminderen, aangezien de hoeveelheid energie die de aarde bereikt kleiner is?" – Zeer valide vraag, maar het antwoord is ingewikkelder dan je zou denken. Zwarte koolstof die op sneeuw of ijs valt, draagt ​​bij aan de opwarming van de aarde. Aan de ene kant leidt het tot een toename van de absorptie van zonlicht en aan de andere kant zorgt het voor het smelten van ijs en de daaropvolgende stijging van de zeespiegel.

Veranderingen in landoppervlak

Grafische visualisatie van het wereldwijde verlies van boombedekking tot 2017
Credits: Global Forest Watch

Landbouw en veeteelt zijn de drijvende krachten achter veranderingen in het landgebruik. Het gaat niet alleen om de grond die nodig is als leefgebied voor rundvee. Er wordt nog meer land gebruikt om het voedsel voor die dieren te planten. Het grootste percentage van ontbossing voor landbouw is te vinden in regenwouden. Er is een algemeen verlies van ten minste een derde van de bosbedekking die bestond vóór de uitbreiding van de landbouw.

Verschillen in landgebruik hebben niet alleen invloed op broeikasgassen, die vervolgens zelf tot klimaatverandering leiden, maar ook tot verschillende chemische en fysische veranderingen. Als het type of de hoeveelheid vegetatie in een bepaald gebied verandert, heeft dit onvermijdelijk een impact op het lokale weer, zonlichtreflectie en verdampingsniveaus. Een eenvoudig voorbeeld zijn donkere plekken die minder licht weerkaatsen dan lichtere, net zoals donkere bossen minder licht weerkaatsen dan lichtere graslanden.

Bron: https://www.bbc.com/news/science-environment-46384067

Gevolgen

Klimaatverandering, weersveranderingen en opwarming van de aarde hebben veel verschillende effecten. De meest opvallende zijn natuurlijk temperatuurveranderingen en extreme temperaturen, maar er zijn er nog veel meer waarvan sommigen misschien niet eens weten. Ik verdeelde ze in drie ouderlijke categorieën.

Fysieke omgeving

Grafische visualisatie van wereldwijde zeespiegelstijging
Credits: NASA-satelliet / Wikipedia

Het is mogelijk dat veranderingen geleidelijk optreden en zich in de loop van de tijd of zeer snel ontwikkelen. Droogte, hittegolven, bosbranden en extreme weersomstandigheden komen sinds de jaren vijftig steeds vaker voor. Bovendien stijgt de zeespiegel als gevolg van het smelten van gletsjers en het smelten van de ijskappen op Antarctica en Groenland. Bovendien warmen de oceanen op, wat opnieuw leidt tot het smelten van ijskappen en een geschatte zeespiegelstijging van 1950 meter in 2.

Oceanen zijn ook in gevaar door verzuring vanwege opgeloste CO2 en lagere zuurstofniveaus, omdat zuurstof beter oplosbaar zou zijn in kouder water.

Natuur en dieren in het wild

Uitgehongerde ijsbeer op een klein ijsveld
Credits: Andreas Weith / Wikipedia

Door de klimaatverandering en de opwarming van de oceanen verplaatsen veel terrestrische en zoetwatersoorten zich naar de polen en naar grotere hoogten. Hogere temperaturen in combinatie met hogere CO2-concentraties leiden tot wereldwijde vergroening, terwijl tegelijkertijd de toename van hittegolven en droogtes ecosystemen doen afnemen. Bovendien breiden drogere klimaatzones zich uit, wat zal leiden tot abrupte veranderingen in veel ecosystemen en uiteindelijk tot het uitsterven van veel soorten.

De verzuring van de oceaan beïnvloedt de productie van schelpen en skeletten. Sommigen van jullie hebben misschien gehoord van de enorme verbleking van het Great Barrier Reef. En dit gebeurt met de meeste koraalriffen wereldwijd. Bovendien sterft fytoplankton af. Fytoplankton fungeert als de bomen van de oceanen en vormt de basis van de voedselketen in de oceanen. Nog belangrijker is dat ze zonlicht, CO2 en water gebruiken voor fotosynthese om organisch materiaal te produceren.

Mensen

Grafische visualisatie van het aantal ondervoede mensen wereldwijd
Credits: VN FAO / WeForum.org

De gevolgen van klimaatverandering treffen niet iedereen in gelijke mate. Een algemene trend dat kansarme mensen (bijv. mensen die in onderontwikkelde landen wonen) kwetsbaarder voor de effecten ligt voor de hand.

Opwarming van de aarde leidt tot misoogsten, die vervolgens leiden tot voedseltekorten en massale honger, vooral in onderontwikkelde landen. De Wereldgezondheidsorganisatie schat nog eens 250,000 doden als gevolg van blootstelling aan hitte. Bovendien een dramatische toename van diarree, malaria, knokkelkoorts, overstromingen van de kust en de ondervoeding van duizenden kinderen. En vanaf het jaar 2050 verwachten ze meer dan 500,000 extra sterfgevallen als gevolg van verminderde beschikbaarheid van voedsel.

Het bewijs van een verband tussen klimaatverandering en levensonderhoud is onmiskenbaar. De wereldwijde economische ongelijkheid neemt toe en de Wereldbank voorspelt dat tegen 2030 meer dan 120 miljoen mensen in armoede zullen vervallen. Nog opvallender is dat allerlei ongelijkheden, in geslacht, status, etniciteit, zullen verergeren met de toename van klimaatverandering. Extreme weers- en klimaatomstandigheden zullen leiden tot milieumigratie tussen en binnen landen.

Internationale overeenkomsten en beleid

Ik denk dat we het eens kunnen zijn over de dringende noodzaak van actie om bestrijding van de klimaatverandering, en gelukkig (de meeste) vooraanstaande politici ook. Maar toch, er zijn veel verschillende meningen en meningsverschillen over drijvende krachten en er zijn altijd mensen die gewoon geen verantwoordelijkheid lijken te nemen. Klimaatverandering is echter al heel lang een grote bedreiging en er zijn veel verschillende klimaatafspraken en doelen die ik je wil voorstellen.

UNFCC

De UNFCCC (Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering) werd in 1994 opgericht om het klimaatsysteem te beschermen tegen de gevaarlijke effecten die mensen erop kunnen hebben. Bijna alle landen nemen deel aan dit verdrag en onderhandelen op jaarlijkse conferenties. Enkele van de belangrijkste doelen zijn de vermindering van broeikasgassen tot een niveau waarop ecosystemen zich op natuurlijke wijze kunnen aanpassen. In deze staat wordt noch de voedselproductie, noch de economische ontwikkeling bedreigd.

Kyotoprotocol

De Kyotoprotocol fungeert als een verlengstuk van het UNFCCC en omvat, behalve het UNFCCC, juridisch bindende verbintenissen voor de meeste ontwikkelde landen. Ontwikkelingslanden daarentegen eisen van ontwikkelde landen dat ze als leiders optreden, aangezien zij het grootste deel van de broeikasgasconcentratie uitmaken.

Overeenkomst Paris

Alle landen van de VN hebben de Overeenkomst Paris in 2015, die kan worden gezien als een vervanging voor het Kyoto-protocol. Er zijn echter geen bindende emissielimieten en ze gaan verder met het stellen van ambitieuzere doelen met de bindende afspraak om elke vijf jaar bijeen te komen en de huidige situatie te evalueren. De belangrijkste doelen zijn gericht op het voorkomen van een opwarming van de aarde boven de 1.5 °C (wat overigens het meest waarschijnlijk zal zijn tegen 2040 in plaats van de vroegere datum van 2050, volgens het laatste IPCC-rapport).

Verder benadrukt het Akkoord van Parijs dat ontwikkelingslanden financiële steun nodig hebben. Sinds president Biden de papieren heeft ondertekend voor de Verenigde Staten om opnieuw toe te treden tot de PA, hebben 194 staten, de Europese Unie de overeenkomst ondertekend.

IPCC-rapporten

Visualisatie van hoe menselijke invloed het klimaat heeft veranderd en heter heeft gemaakt
Krediet: IPCC, 2021: Samenvatting voor beleidsmakers

Ik wil wel even de tijd nemen om aan de te krabben IPCC, aangezien hun nieuwste rapport slechts een paar dagen geleden is gepubliceerd. “Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) is het orgaan van de Verenigde Naties voor het beoordelen van de wetenschap met betrekking tot klimaatverandering.” Het bestaat uit 195 regeringen, die deel uitmaken van de VN of WMO. Onderzoekers doorlopen elk jaar duizenden wetenschappelijke artikelen om de informatie op te splitsen tot een alomvattend niveau dat vervolgens wordt gebruikt in internationale onderhandelingen over klimaatverandering.

Ze halen de meest opvallende, wetenschappelijk onderbouwde en belangrijke "aanjagers van klimaatverandering, de gevolgen ervan en toekomstige risico's, en hoe aanpassing en mitigatie die risico's kunnen verminderen" (IPCC).

Ze bieden de stand van kennis over het door de mens veroorzaakte deel van klimaatverandering. Omdat de rapporten in verschillende fasen door verschillende mensen worden beoordeeld, garanderen ze wel een objectieve kijk op de betreffende zaken.

Meest recente rapport

"Tenzij er onmiddellijke, snelle en grootschalige reducties zijn in de uitstoot van broeikasgassen, zal het beperken van de opwarming tot bijna 1.5°C of zelfs 2°C onbereikbaar zijn.
Credits: IPCC / Instagram

In hun laatste rapport benadrukten ze dat de klimaatcrisis “ondubbelzinnig” door de mens wordt veroorzaakt. Code rood voor de mensheid werd uitgeroepen. Het is acht jaar geleden sinds hun laatste beoordelingsrapport en de 234 wetenschappers hebben 14,000 artikelen beoordeeld om het 3949 pagina's tellende rapport te publiceren (er zijn ook kortere versies beschikbaar). Enkele van de meest opvallende informatie is:

  • De afgelopen vijf jaar waren de warmste sinds 1850.
  • De wereldwijde oppervlaktetemperatuur was tussen 1.09-2011 2020°C hoger dan tussen 1850-1900.
  • Tegen 1.5 zullen de temperaturen waarschijnlijk 2040°C boven het pre-industriële niveau bereiken.
  • Het recente tempo van de zeespiegelstijging is bijna verdrievoudigd in vergelijking met 1901-1971.
  • Bronnen: IPCC. (2021). De basis van de natuurwetenschap.; BBC. (2021). IPCC-rapport.; Earthrise.studio (2021). Instagram-berichten.

António Guterres (secretaris-generaal van de VN) verklaarde: “Als we nu onze krachten bundelen, kunnen we een klimaatcatastrofe voorkomen. Maar zoals het verslag van vandaag duidelijk maakt, is er geen tijd voor uitstel en geen ruimte voor excuses. Ik reken op regeringsleiders en alle belanghebbenden om ervoor te zorgen dat COP26 een succes wordt.”

Te ondernemen acties

Lijst met topacties om uw ecologische voetafdruk te verkleinen. live autovrij, batterij elektrische auto, één langeafstandsvlucht minder per jaar, hernieuwbare energie, openbaar vervoer, opgeknapt, veganistisch dieet, warmtepomp, verbeterde kookapparatuur, verwarming op basis van hernieuwbare
Credits: Centrum voor Onderzoek naar oplossingen voor energievraag / BBC 

Er zijn veel manieren om klimaatrampen te voorkomen. Het is niet mogelijk om te veranderen wat al is gedaan, maar er zijn manieren om te voorkomen dat de situatie nog veel verder verslechtert. De term mitigatie van klimaatverandering omvat acties die tot doel hebben de opwarming van de aarde en alle daarmee samenhangende gevolgen te beperken. Enkele daarvan omvatten uiteraard de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. De volgende zijn slechts drie dimensies waarin verandering nodig is.

  • Schone energie. Het overmatige gebruik van kolen, olie en gas draagt ​​bij aan 1100 miljard ton extra CO2 naar de atmosfeer. En er komen nog veel meer miljarden tonnen vrij door het verbranden van bossen (door ontbossing en milieurampen). Het is noodzakelijk om over te stappen op duurzame groene energie zoals wind- en zonne-energie.
  • Landbouw. Zoals hierboven vermeld, leidt landbouw tot steeds meer ontbossing. Maar wat sommigen misschien niet weten, leidt landbouw (net als mijnbouw) tot extra uitstoot van methaangas. De concentratie van methaan in de atmosfeer explodeerde tot 1870 ppb (parts per billion) vergeleken met 715 ppb in pre-industrialisatietijden. Veranderingen in de manier waarop landbouw wordt bedreven en veranderingen in de voeding zijn hard nodig.
  • vervoer. Er zijn meer dan 1.3 miljard auto's op deze planeet, en slechts 10 miljoen daarvan zijn elektrisch. In 2018 werd 26% van alle CO2-emissies in de EU veroorzaakt door het wegverkeer, in vergelijking met slechts 16% in 1990. Er zijn meer alternatieven voor auto's die op benzine rijden, bijvoorbeeld elektrische auto's, waterstofauto's of gewoon uw fiets, openbaar vervoer of lopen waar mogelijk.

Waarom het belangrijk is om klimaatverandering te begrijpen

Het is moeilijk te beschrijven in welke staat onze wereld zich momenteel bevindt en al een lange tijd verkeert. De juiste woorden vinden om het gevaar te laten kleven is nog moeilijker, daarom ga ik het niet eens proberen. Ik zal eenvoudig eindigen met de volgende citaten, die u hopelijk zullen helpen de noodzaak van actie in te zien.

“Door de oceanen te vervuilen, niet de CO2-uitstoot te verminderen en onze biodiversiteit te vernietigen, doden we onze planeet. Laten we eerlijk zijn, er is geen planeet B.” – Emmanuel Macron, president van Frankrijk

“Wij zijn de eerste generatie die de effecten van klimaatverandering voelt en de laatste generatie die er iets aan kan doen.” – Barack Obama, voormalig president van de VS

'Volwassenen blijven zeggen dat we het de jonge mensen verschuldigd zijn om hen hoop te geven, maar ik wil jouw hoop niet. Ik wil niet dat je hoopvol bent. Ik wil dat je in paniek raakt. Ik wil dat je de angst voelt die ik elke dag voel. Ik wil dat je handelt. Ik wil dat je handelt zoals je zou doen in een crisis. Ik wil dat je doet alsof het huis in brand staat, want dat is zo.' – Greta Thunberg, 17-jarige Zweedse activist

Feature afbeelding credits: Marie Rothenberger

Laat een reactie achter